Regulamin akcji "Zamiana mieszkań"

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej akcji pod nazwą „ZAMIANA MIESZKAŃ” zwanej dalej „Akcją” i zawiera warunki uczestnictwa w Akcji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 2. Organizatorem akcji “ZAMIANA MIESZKAŃ” jest VELA Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Karola Bunscha 18, 31-392 Kraków, NIP 6762593409, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000886873, kapitał zakładowy 100 000 zł), właściciel marki tripinvest (dalej: „Organizator”).
 3. Akcja “ZAMIANA MIESZKAŃ” trwa od 1 czerwca 2021 roku do odwołania.
 4. Akcja “ZAMIANA MIESZKAŃ” nie stanowi oferty usług pośrednictwa nieruchomości w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

§ 2 PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI

 

 1. Akcja “ZAMIANA MIESZKAŃ” skierowana do jest osób, które są właścicielem mieszkania, domu, willi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i chciałyby je sprzedać oraz przeprowadzić się do zakupionego lub wynajętego mieszkania, domu, willi na terenie wybrzeża Costa Blanca w Hiszpanii.
 2. Uczestnikiem Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnik Akcji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

§ 3 PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI ‘ZAMIANA MIESZKAŃ’

 

 1. Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie realizacji zamiany mieszkań jest złożenie przez zainteresowaną osobę zgłoszenia, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, poprzez wypełnienie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 2. Organizator Akcji każdorazowo potwierdza otrzymanie zgłoszenia, wskazując osobie zainteresowanej dodatkowe informacje niezbędne dla nadania sprawie dalszego biegu. Dodatkowe informacje mogą dotyczyć m.in. cech relewantnych poszukiwanej nieruchomości, a także informacji dotyczących posiadanej nieruchomości, m.in. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, dokumenty księgi wieczystej, zdjęcia nieruchomości.
 3. Po otrzymaniu niezbędnych informacji, Organizator Akcji zobowiązuje się do przedłożenia Uczestnikowi nie więcej niż 10 propozycji nieruchomości położonych na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii.
 4. Realizacja zamian dobrowolnych podyktowana jest wolą właścicieli nieruchomości, a Organizator Akcji nie ma wpływu na jej skuteczność.

 

 1. Zgłoszenie się do udziału w Akcji nie jest jednoznaczne z skutecznym prawnie dokonaniem zamiany mieszkań, a stanowi jedynie formę wyrazu zainteresowania taką możliwością.
 2. Zamiana nieruchomości (mieszkania, domu bądź willi) wymaga dla swej skuteczności sporządzenia umowy zamiany (lub osobnych umów kupna, ew. wynajmu i/lub sprzedaży) w formie wymaganej przepisami prawa krajowego (akt notarialny) oraz prawa hiszpańskiego.
 3. Organizator Akcji nie pośredniczy bezpośrednio w zawarciu umowy zamiany, zaś zasady ponoszenia kosztów zawarcia stosownej umowy (lub osobnych umów kupna, ew. wynajmu i/lub sprzedaży) stanowić będą przedmiot ustaleń zainteresowanych stron.

§ 4 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA AKCJI

 1. Organizator Akcji nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultat w postaci wyszukania mieszkania spełniającego warunki wskazane przez Uczestnika Akcji.
 2. Organizator nie świadczy usług związanych z przeprowadzką z dotychczasowego miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej do mieszkania na terytorium Hiszpanii i nie ponosi jego kosztów, jak również kosztów transportu (np. lotu) Uczestnika do Hiszpanii.
 3. Organizator Akcji nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultat w postaci wyszukania podmiotu zainteresowanego nabyciem nieruchomości Uczestnika akcji.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Uczestnicy Akcji mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Akcji, które rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 2. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres biuro@velapoland.pl
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 6. Uczestnik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne             są pod      adresem: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Ponadto, konsument może złożyć skargę za  pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod  adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.
 7. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w polityce prywatności w § 7.

§ 6 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik biorący udział w Akcji “ZAMIANA MIESZKAŃ” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail w okresie trwania Akcji oraz po jej zakończeniu na potrzeby jej realizacji na zasadach wskazanych w polityce prywatności.

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji jest Organizator.
 2. Wszelkie wspomniane dane Uczestników Akcji są przetwarzane przez Organizatora tj. Vela Poland S.A. (ul. Karola Bunscha 18, 31-392 Kraków, NIP 6762593409).
 3. Uczestnik Akcji ma prawo dostępu do swoich danych, ich zmieniania, poprawiania, sprostowania, usunięcia czy ograniczenia ich dalszego przetwarzania, włącznie z prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych.
 4. Dane osobowe wszystkich Uczestników Akcji będą przetwarzane w celach związanych z Akcją oraz w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit f) RODO - tj. uzasadniony interes administratora danych polegający na przeprowadzeniu ogłoszonej Akcji oraz ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne jest przystąpienie Uczestnika do Akcji.
 6. Podanie danych wskazanych wyżej jest jednym z warunków wzięcia udziału w Akcji.
 7. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Akcji “ZAMIANA MIESZKAŃ”.
 8. Organizator Akcji może powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi księgowe, prawnicze, agencji nieruchomości oraz TripInvest SL.
 9. Pełny opis polityki prywatności znajduje się na stronie www Organizatora.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Akcji “ZAMIANA MIESZKAŃ” dostępny jest na stronie www Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia, wprowadzenia dodatkowych opcji, istotnych potrzeb dotyczących Organizatora, z jednoczesnym poinformowaniem Uczestników za pośrednictwem strony www. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia następnego po dniu przekazania informacji o zmianie Uczestnikom.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. We wszystkich sprawach spornych wynikających lub mogących wyniknąć z stosowania niniejszego regulaminu wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim, prawem właściwym będzie prawo polskie.