Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:

 1. Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest VELA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Bunscha 18, 30-392 Kraków wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886873, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, sprawuje powołany w tym celu Administrator Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: biuro@velapoland.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany w pkt 1.
 3. W celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie procedury.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi wysyłki newslettera.  Podstawą przetwarzania przez VELA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (jest to podstawa określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne  do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu świadczenia usługi newsletter. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego chcemy dostarczać tylko interesujące Panią/Pana spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć będziemy korzystać z profilowania. W przypadku profilowania podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pozostaje jednak warunkiem możliwości otrzymywania newslettera.
 6. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. usługi, m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również udostępnione, ale wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu rezygnacji przez Państwa z otrzymywania newslettera. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania.
 8. Informujemy, że w stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez VELA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, mają Państwo uprawnienie do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, które może nastąpić w dowolnym czasie, co skutkować będzie zaprzestaniem wysyłki newslettera; cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie, w szczególności przez rezygnację z subskrypcji,
  2. dostępu do Państwa danych osobowych,
  3. sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne,
  4. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. VELA POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.